liqiang 的博客.

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。是故无冥冥之志者,无昭昭之明;无惛惛之事者,无赫赫之功。

  • 后端开发小学生
  • 擅长于 Python,尝试 golang 开发
  • GTD 践行以及思考者
  • 真正的粉丝, 需要保持冷静不愤怒

互联网中的我